Search…
NFT Mystery Box in The Ultra Early Warriors Round: Official Price, Profit and Buying Priority
(Tiếng Việt bên dưới)
Have you prepared to own an NFT Mystery Box? Why would you hesitate to join when hundreds of people have already applied for the Whitelist?
What is an NFT Mystery Box?
NFT Mystery Boxes are lucky boxes sold during special events of Knight War The Holy Trio. These events are rare opportunities for you to own your NFT weapons on the Marketplace at extremely reasonable prices.
When opening an NFT Mystery Box, you will receive a certain number of NFT weapons of different rarity levels based on Box's description.
In this Ultra Early Warriors Round, there is no purchase limit for each whitelisted wallet. The buying priority will be First Come First Served, the earlier you enter the Marketplace, the earlier you can buy your NFT than everyone else. The official prices of each type of box are listed as follows:
🥇️ Gold Box’s Price: 1,000 KWS
🥈️ Silver Box’s Price: 400 KWS
🥉 Bronze Box’s Price: 200 KWS
Weapon Drop Chance:
There are 2 ways NFT Mystery Boxes can create value for you:
👉 1. NFT Mystery Box as a long-term investment
If you are more of a long-term investor, a Hodler, or more of a gamer, you can open the NFT Mystery Box to receive an NFT weapon with certain rarity.
Do notice that once an NFT Mystery Box is opened, the NFT that you receive will NOT be able to be resold on our NFT Marketplace immediately. NFT Weapons can only be resold on our Marketplace when the game comes out.
However, they will certainly become formidable weapons when participating in combat and completing tasks in Knight War The Holy Trio Game. Doing quests and upgrading your character, NFT and Castle and receiving rewards, you will again be able to forge rarer and valuable weapons.
Of course, after crafting, you can trade all these NFT Weapons on the Marketplace for profit.
It is important to note that the Value of the NFT may increase when the game comes out.
👉 2. NFT Mystery Box as a short-term trading asset
If you are more of a Short-term Investor or a Trader, NFT Mystery Box can be a great asset for trading. All NFT Mystery Boxes will be available for Trading right when the Marketplace opens.
Do notice that there will be a 4% Trading Fee for the NFT Mystery Boxes after being purchased for the first time from the Market.
If you are an experienced trader, do not miss this rare opportunity to own the most valuable Item Box at Knight War The Holy Trio Marketplace.
👉Join the Whitelist at: https://forms.gle/5YmZ4jY1JZjMygh4A.
👉Details of NFT Mystery Box Sale Event Series: https://docs.knightwar.io/important-announcement/nft-mystery-box-sale-event-series-announcement
👉Details of the Ultra Early Warriors round at: https://docs.knightwar.io/important-announcement/nft-mystery-box-ultra-early-warriors-round-whitelist-announcement
How To Buy NFT Mystery Box
Step 1: At 10:00 AM UTC October 25th, please access marketplace.knightwar.io and choose Mystery Boxes
Step 2: Log in to the wallet address you used to apply for Whitelist by choosing "Login with MetaMask". Metamask will ask you to allow the action by "Signature Request".
Step 3: Click the "Sign" button to accept, there will be a Mystery Boxes symbol pop out on the Marketplace (there are 3 boxes available in this round: Bronze, Silver, Gold).
Step 4: Choose the Mystery Box you want to buy and are allowed to buy (for example, if you stake 5000KWS, you can buy Bronze and Silver Box). The information of the Mystery Box will include: name, picture, the number of boxes you want to buy, ID, price (in KWS and in US dollar), and the description of the box.
Step 5: Click "Buy This Item"
Step 6: Click "Confirm", the billing information will appear on MetaMask
Step 7: Click "Confirm", your transaction is completed when there is an announcement "Successfully Paid".
Step 8: Finally, click "Collection" and wait for the finalization of your NFT Mystery Box purchase on the Marketplace.
How To Open NFT Mystery Box To Receive NFT Weapons
Step 1: At the Box Collection page on the Marketplace, please click the box you want to display the information.
Step 2: Click the "Click To Reveal" button, an announcement screen will appear.
Step 3: Click "Approve Open Box", Metamask will require you to confirm the action.
Step 4: Click " Confirm" to return to the Box Open screen on the Marketplace.
Step 5: Click "Open Box" to display the detailed information on MetaMask.
Step 6: Click "Confirm" to complete your Box Opening.
Step 7: To check what you have received after opening the Box, choose "NFT Weapon".

Tiếng Việt

Chi tiết thông tin về Hộp Bí Ẩn NFT trong vòng mở bán Ultra Early Warriors: Giá, Lợi Nhuận và Quyền Mua

Bạn đã sở hữu một NFT Mystery Box chưa? Vì sao bạn lại chưa lựa chọn NFT Mystery Box khi đã có hàng trăm người sở hữu chúng?
NFT Mystery Box là gì?
NFT Mystery Box là những hộp may mắn được bán trong những sự kiện đặc biệt của Knight War The Holy Trio. Những sự kiện này là một cơ hội hiếm có để các bạn sở hữu cho mình những vũ khí tốt đầu tiên trên Marketplace với giá cực hợp lý.
Khi mở một NFT Mystery Box, chúng ta sẽ nhận được một số lượng vũ khí NFT nhất định có cấp độ hiếm khác nhau dựa trên mô tả của hộp. Tại vòng Ultra Early Warriors sẽ không có giới hạn mua cho mỗi ví trúng whitelist. Ưu tiên khi tham gia Marketplace là First Come First Served, khi bạn tham gia càng sớm bạn sẽ có cơ hội mua NFT càng sớm. Giá của từng loại box được niêm yết như sau:
🥇️ Gold Boxes có giá: 1,000 KWS
🥈️ Silver Boxes có giá: 400 KWS
🥉 Bronze Boxes có giá: 200 KWS
Tỷ lệ rơi ra vũ khí của NFT Mystery Box:
Có 2 cách để NFT Mystery Box tạo ra giá trị cho bạn:
👉 1. NFT Mystery Box như một khoản đầu tư dài hạn.
Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, một Holder hay đơn giản là một game thủ bạn có thể mở NFT Mystery Box và nhận được một số lượng vũ khí NFT với độ hiếm nhất định. Lưu ý rằng, sau khi NFT Mystery Box được mở ra, những NFT mà bạn nhận được sẽ KHÔNG thể ngay lập tức bán lại trên NFT Marketplace vào thời điểm đó. Các vũ khí NFT sẽ được mua bán và trao đổi trên Marketplace của chúng tôi khi game được ra mắt. Tuy nhiên, chúng chắc chắn sẽ trở thành những vũ khí đáng gờm khi tham gia chiến đấu và làm nhiệm vụ tại Knight War The Holy Trio. Làm nhiệm vụ và nâng cấp nhân vật, NFT và Thành trì của bạn, bạn sẽ lại có thể rèn được những vũ khí có độ hiếm cao hơn. Tất cả những vật phẩm NFT này bạn đều có thể mua bán và trao đổi trên Marketplace để sinh lời.
Lưu ý quan trọng: giá trị của NFT có thể tăng lên khi game ra mắt.
👉 2. NFT Mystery Box như một tài sản giao dịch ngắn hạn.
Nếu như bạn là một nhà đầu tư ngắn hạn hay một Trader thì NFT Mystery Box cũng có thể là một lựa chọn tuyệt vời để giao dịch. Tất cả các NFT Mystery Box sẽ sẵn sàng để giao dịch ngay khi ra mắt Marketplace.
Lưu ý rằng: Sẽ có 4% phí giao dịch cho các NFT Mystery Box sau lần đầu tiên được mua trên Marketplace.
Nếu như là một thương nhân dày dặn kinh nghiệm chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để sở hữu Hòm đồ giá trị nhất tại Knight War The Holy Trio hiện nay.
👉Tham gia Whitelist tại: https://forms.gle/5YmZ4jY1JZjMygh4A.
👉Chi tiết chuỗi sự kiện mở bán NFT Mystery Box: https://docs.knightwar.io/important-announcement/nft-mystery-box-sale-event-series-announcement
👉Chi tiết vòng mở bán đầu tiên Ultra Early Warriors: https://docs.knightwar.io/important-announcement/nft-mystery-box-ultra-early-warriors-round-whitelist-announcement
Last modified 1mo ago